شار
قالب وبلاگمهندس هادى میرمیران متولد ۱۳۲۳ قزوین
- فارغ التحصیل رشته معمارى دانشکده هنرهاى زیبا دانشگاه تهران
۱۳۴۷

- مسؤول کارگاه معمارى واحد طراحى وشهرسازى شرکت ملى ذوب آهن ایران
۱۳۵۸ ـ ۱۳۴۷

- سرپرست واحد طراحى شرکت خانه سازى ایران
۵۹ ـ ۵۸
- سرپرست واحد طراحى اداره کل مسکن و شهرسازى اصفهان
۶۶ـ ۶۰

- مدیر عامل ومدیر طراحى شرکت مهندسین مشاور نقش جهان ـ پارس از
۶۷

- مدرس دانشکده معمارى دانشگاه علم و صنعت
۱۳۷۶ ـ ۱۳۷۰
- مدرس دانشکده هاى معمارى دانشگاه هاى آزاد تهران ، شیراز وهمدان ازسال
۱۳۷۵

- ارائه دهنده بیش از
۲۳ طرح معمارى

- ارائه دهنده چند طرح جامع وتفصیلى براى اصفهان و شیراز
- ارائه دهنده طرح هاى احیاى مناطق تاریخى درشیراز، اصفهان، تبریز و تهران
- شرکت کننده وبرنده جایزه دربسیارى مسابقات معمارى
- کسب مقام اول جایزه بزرگ معمار
۱۳۸۲
- صاحب یک سرى مقالات درزمینه معمارى ودرمجلات تخصصى
- دریافت نشان ملی فرهنگ وهنر
۱۳۸۳ (از محمد خاتمی رییس جمهور وقت)

میرمیران متعلق به نسلى است که کار حرفه اى را به طور مشخص بعد از انقلاب شروع کرده اند و آثار قابل بحثى را در نوع خود ارائه داده اند. نسلى که خواسته و مى خواهد با درنظر گرفتن دستاوردهاى گذشته، که یکسر دغدغه تاریخ معمارى ایران را داشته و در رسیدن بدان چندان موفق نبوده است، تلاشهاى جدیدى را ارائه بدهد.
او همان طور که بارها در سخنرانى هاى خود گفته و در آثارش نیز نشان داده ، اعتقادى به جداسازى معمارى سرزمینهاى مختلف و زمانهاى متفاوت ندارد و مرزبندى هاى خشک زمانى به عنوان «سبک ها» و مرزبندى هاى خشک سرزمینى به عنوان «سنت هاى معمارى» را نمى پذیرد و نقطه مقابل آن هم به عدم تعیین و تعلق سرزمینى معمارى مایل و معتقد نیست. میرمیران استفاده از الگوهاى معمارى ایران را در آثارش چنین استدلال مى کند: «تحلیل معمارى ایران نشان مى دهد که به رغم کثرت، تنوع و پیچیدگى بناها، اصول، مبانى و الگوهاى نسبتاً معدودى در طول زمان به اشکال مختلف در این معمارى به کار گرفته شده اند. افزون بر آن، تکامل معمارى ایران بیشتر بر تعالى این اصول، مبانى، الگوها و در جریان نوعى فعالیت هوشمندانه و ماهرانه استوار بوده است تا ایجاد آنها. با پذیرش این امر، پرسشى پیش مى آید که آیا نمى توان در معمارى امروز ایران نیز به همان اصول و مبانى و الگوها پرداخت و آنها را در جریان یک فعالیت خلاق تکامل بخشید و به پیش برد. پاسخ مثبت به این پرسش بود که موجب شد در طرحهاى من اصول و مبانى معمارى گذشته ایران مبناى کار قرار گیرد.»


یکى از آثار مهندس میرمیران که باعث شد او جایزه بزرگ معمار ۸۲ را که با حضور داوران خارجى برگزار مى شد، به خود اختصاص دهد، کار مشترک او با «مسعود عربشاهى» بود که از حیث به کارگیرى مبانى و اصول معمارى تاریخى ما جایگاه خاصى میان آثار پرتعداد او داشت. این اثر کانون وکلاى تهران بود که طراحى و اجراى آن را میرمیران بر عهده داشت و طراحى و اجراى نقش برجسته باشکوه آن را عربشاهى. نقش برجسته اى که در تداوم بخشیدن به سازه، همان جایگاه نمادین خود را در نگاهى تاریخى مى یافت و با این حال سراسر امروزى بود و مى نمود.

مهندس میرمیران در کنار کسانى چون «نادر اردلان» شاید از معدود معماران باشناختى باشد که این ظرفیتهاى تاریخى را به صورت امروزین و اصولى در اثر خود آورده اند: «از بررسى و تحلیل عناصر و الگوهاى تاریخ معمارى ایران این نتیجه حاصل مى شود که عناصر و الگوهاى یاد شده اگرچه هر یک در دوره معینى از تاریخ معمارى این سرزمین خلق شده اند، اما با حضور ممتد در دوره هاى بعدى، تکامل و پالایش یافته، داراى هویتى مستقل از زمان شده اند و مفهوم عامى را از یک الگو یا یک عنصر معمارى ارائه مى دهند که شأن تجریدى یافته و داراى تصویرى ذهنى و حامل بارعاطفى است. اگر بپذیریم که این کیفیت معروض زمان نیست، باردیگر اجازه خواهیم یافت که از آنها در شکل تجریدى خود در معمارى امروز استفاده کنیم.» اینجاست که پى به منظور میرمیران از معمارى بى زمان و مکان و نه آن معمارى بى مکان و بى توجه به سرمایه عظیم بشرى مى بریم. چیزى که انگار خواسته و تاحدود زیادى توانسته در سى و چندسال کار حرفه اى معمارى به آن برسد و بدان بپردازد.
در بررسى آثار شاخص این هنرمند، صرفنظر از کیفیت نهایى و زیبایى شناسیک آنها، به یک سرى اصول بنیادى برمى خوریم که همه به نوعى از تاریخ معمارى این سرزمین آمده اند و هم نهاد با پیشنهادهایى شده اند که معمارى پست مدرن در شمایى بازتر و بزرگتر مى دهد. گرایش به مفهوم سازى تجریدى و ذهن گرایى، گرایش به فرم و فضا در گذار از ماده به روح (همچنان که در معمارى رو به تکامل تاریخى اصفهان دیده است) و بالاخره کلى نگرى اهم این ویژگى هاى بنیادى را در طرح ها و ساخت و سازهاى میرمیران تشکیل مى دهند. چیزى که با درجه اى از شفافیت در طرح ها و آثارى چون فرهنگستان هاى جمهورى اسلامى، طرح کتابخانه ملى ایران، طرح موزه مرکز اسناد رفسنجان، طرح موزه ملى آب ایران (مشترک با بهرام شیردل)، کانون وکلاى مرکز و… خود را نشان مى دهد و نمایان مى کند .
« دو نکته اساسى در این نوع معمارى پیش مى آید. اول اینکه مفاهیم، اسطوره ها، مضامین و دیگر تولیدات فکرى اشتراکات زیادى در فرهنگ هاى مختلف دارند و عمدتاً مفاهیم واحدى هستند که در سرزمین هاى مختلف به صورت هاى گوناگون بیان شده و به تصویر درآمده اند. از این رو زمانى که معمارى خود را به خدمت تجسم بخشیدن به آنها قرار مى دهیم اثر معمارى خواه ناخواه کیفیتى فراتر از سرزمین معین مى یابد و به نوعى جهانى مى شود، به خصوص اگر مفاهیمى که دستمایه کار قرارگرفته اند مربوط به مقولات کلى هستى باشند.
دوم اینکه فرم ها و فضاهاى معمارى اگرچه در ابتدا در جهت تجسم بخشى به مفاهیم معینى خلق مى شوند، اما به علت خاصیتى که بطور کلى در فرم و فضا وجود دارد و بخصوص آن بخش از خلاقیت فضایى که اصولاً خارج از کنترل و آگاهى طراح صورت مى گیرد، بسادگى به افاده مفاهیم دیگرى نیز میل مى کنند. تجربه نشان مى دهد که هر اندازه قدرت فضایى و شکلى اثر معمارى بیشتر و غنى تر باشد به همان اندازه براى پذیرش و ارائه مفاهیم مختلف توانایى بیشترى خواهدداشت.»

میرمیران بعد از تمام کردن رشته معمارى دانشکده هنرهاى زیبا تهران با رتبه اول در سال ،۱۳۴۷ تا سال ۱۳۵۷ مسؤول کارگاه معمارى واحد طراحى و شهرسازى شرکت ملى ذوب آهن ایران، از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹ سرپرست واحد طراحى شرکت خانه سازى ایران، از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۶ سرپرست واحد طراحى اداره کل مسکن و شهرسازى استان اصفهان و از سال ۱۳۶۷ تاکنون مدیرعامل و مدیر طراحى شرکت مهندسین مشاور نقش جهان ـ پارس بوده و هست. از طرح هاى مهم این معمار نسل سوم معمارى معاصر ایران مى توان به طرح سفارت ایران در هراره، سالن مراجعین کنسولى وزارت امور خارجه ـ تهران، سر کنسولگرى ایران در فرانکفورت، سفارت ایران در بانکوک، ساختمان مرکزى بانک صادرات ایران، ساختمان استاندارى تهران، کتابخانه مرکزى شیراز، موزه ملى آب ایران ـ تهران، مرکز ورزشى رفسنجان، طرح مجموعه و محوطه سازى مجلس شوراى اسلامى (میدان بهارستان)، مجتمع مسکونى، تجارى ـ خدماتى نواب، ـ تهران، طرح مرکز شهر جدید پولادشهرـ اصفهان و ... اشاره کرد که با طرح جامع منطقه اصفهان، طرح جامع و تفصیلى شهر اصفهان، طرح جامع و تفصیلى شیراز و طرح مجموعه شهرى (کلان شهر) اصفهان، در زمینه شهرسازى، تکمیل مى شود.

میرمیران همچنین طرح احیاى محور تاریخى شیراز، طرح احیاى مجموعه میدان کهنه و مسجد جامع عتیق اصفهان، طرح احیاى مجموعه کریمخانى شیراز، طرح احیاى منطقه تاریخى تبریز و بالاخره طرح ساماندهى مجموعه بهارستان ـ تهران را نیز در کارنامه خود دارد.
از جمله جوایزى که میرمیران درمسابقات مختلف و متعدد معمارى براى طرح هایش دریافت کرده است، مى توان خیلى کلى به دریافت لوح تقدیر جامعه مهندسان مشاور ایران براى شناسایى و معرفى معمارى ایران در سال ،
۱۳۷۵ معمار برگزیده سال ۱۳۷۹ در اولین دوره اعطاى نشان معمارى ایران (استاد پیرنیا)، جایزه مهراز ـ سال ،۱۳۸۱ انتخاب شده به عنوان پیشکسوت معمارى توسط سازمان نظام مهندسى ساختمان کشور ـ سال ،۱۳۸۱ برنده دوم جایزه بزرگ معمار سال ۱۳۸۰ به خاطر مجموعه ورزشى رفسنجان برنده نخست جایزه بزرگ معمار سال ۱۳۸۲ براى ساختمان کانون وکلاى دادگسترى مرکز، رتبه دوم در مسابقه بزرگ طرح مجموعه آتى سنتر ـ تهران ـ ۱۳۸۲ و دریافت لوح تقدیر و تندیس از جامعه مهندسان مشاور ایران در سال ۱۳۸۳ اشاره کرد.

میرمیران تاکنون سخنرانى هاى زیادى هم در مراکز علمى و آموزشى مثل دانشکده هاى معمارى، موزه هنرهاى معاصر تهران، مدرسه معمارى A.A لندن و ... داشته که درآنها بیشتر به تبیین دیدگاه هاى معماریایى نسل خود و گاه خیلى کلى به صورت بندى معمارى نسل هاى پیش از خود پرداخته است.

مقالات مهم :
- جریان تازه در سنت معماری - مجله معماری و شهر سازی - شماره های 31 و 32
- گهر ساختن در صدف خویش ( گفتاری درباره طرحهای احیاء و روانبخشی مناطق تاریخی شهر های ایران ) - مجله معماری و شهر سازی - شماره 33 و 43
- سیری از ماده به روح – مجله معماری و شهرسازی – شماره 42 و 43
- آن سوی تصور دریا ( گفتار کوتاه درباره اندیشه و معماری لوکوربوزیه )- مجله آبادی- سال ششم- شماره بیست و یکم .
- فرم در معماری معاصر جهان ( لوکوربوزیه و میس اندرروهه )- فصل نامه معماری و فرهنگ - سال اول – شماره اول
- نقطه گرهی طرح – مجله معماری و شهرسازی – شماره 54 و 55
- نگاهی به معماری دوره قاجاریه ( شکوفایی فضا ، افول ساخت و پرداخت ) – مجله معمار – شماره 8
- استخوان بندی کالبدی قدیم شهرهای ایران .
- تقسیمات شهری شهرهای ایران ( نمونه شهر اصفهان ) .


برگزیده سخنرانیهای مهندس سید هادی میرمیران :
-"شهرهای جدید در ایران" ،سمینار اسکان بشر-وزارت مسکن و شهرسازی تهران – 1368
-"طرح جامع منطقه ای اصفهان و تاثیر آن بر ساختارکالبدی منطقه"، کنفرانس بین المللی طرح ریزی کالبدی (ملی و منطقه ای )- وزارت مسکن و شهرسازی اصفهان – 1370
- ویژگیهای شهرهای ایران ، سمینار آشنایی با مبانی بهسازی و نوسازی بافت های قدیم شهری تهران - 1371
- "مسکن در شهرهای جدید " ، سمینار اسکان بشر – وزارت مسکن و شهرسازی اصفهان – 1371
- "محورهای تاریخی ، حفظ و احیای بافت های با ارزش شهری "، سمینار بافت های کهن، جامعه مهندسان مشاور ایران تهران – 1371
- "محورهای فرهنگی-تاریخی در شهرهای ایران "، سمینار معماری سنتی و نظام آموزش معماری و شهرسازی ، دانشگاه علم و صنعت ایران تهران – 1372
- طرح احیای منطقه فرهنگی- تاریخی شیراز ، نخستین سمینار فارسی شناسی شیراز – 1372
- "طرح بنای فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران " دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران – 1373

- سه خصوصیت اصلی معماری ، تهران – 1373
- "طرح جامع منطقه اصفهان " ، سمینار شهرسازی و توسعه اداره کل مسکن و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری شهرکرد – 1374
- " طرح کتابخانه ملی ایران " ، دانشگاه علم و صنعت ایران تهران 1375
- " آنسوی تصور دریا " ، گفتاری درباره اندیشه و معماری لوکوربوزیه ، مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی ایران ، تهران – 1375
- مدرسه
A.A انگلستان لندن – 1375

- "معماری مدرن " . دانشگاه معماری دانشگاه آزاد اسلامی همدان – 1379
- " معماری آینه " ( مروری بر آثار بزرگ معماری جهان و اندیشه های حاکم بر آنها ) ، درسگفتارهای معماری موسسه معمار نشر ، خانه هنرمندان ایران – تهران – 1379
- " شفافیت در معماری " ، دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین – 1380
- " معماری نوین ایران " ( ساختمانهای عمومی معاصر ایران ) کنفرانس بین المللی" معماری در جهان در حال تحول " ، موره هنرهای معاصر تهران – 1381
- "اثرات معماری اسلام بر بناهای مذهبی مسیحیان و کلیمیان " ، مرکز گفتگوی تمدنها – دانشگاه پردیس اصفهان - 1381


عناوین و افتخارات
• مشاور برگزیده وزارت مسکن و شهرسازی بعنوان"بهترین مشاور شهرسازی"- 1370
• جایزه اول در مسابقه شرکت خانه سازی ایران برای " مجتمع ایل گلی تبریز"- 1371
• مقام اول(جایزه آبادی) در مسابقه برگزار شده توسط مرکز مطالعات و پژوهشهای معماری و شهرسازی برای"طرح لحیاء مجموعه کریمخانی شیراز" -1372
• مقام اول در مسابقه برگزار شده توسط مرکز مطالعات و پژوهشهای معماری و شهرسازی ایران برای " طرح آماده سازی اراضی شهر جدید بهارستان"-1372
• جایزه نخست و مقام اول در مسابقه فرهنگستانهای جمهوری ایلامی ایران- 1373
• جایزه نخست و مقام اول برای طرح موزه مرکز اسناد ریاست جمهوری،رفسنجان-1373
• جایزه نخست و مقام اول در مسابقه طراحی بدنه شرقی چهار باغ اصفهان-1374
• جایزه دوم در مسابقه طرح ساختمان کتابخانه ملی ایران- 1374
• تقدیر نامه افتخار (
HONORABLE MENTION
) بعنوان طرح برگزیده در مسابقه بین المللی برای طرح کتابخانه ملی شورای شهر کانسای- کان ژاپن- 1375
• رتبه اول در مسابقه طراحی ساختمان استانداری تهران-1375

• رتبه اول در مسابقه طراحی ساختمان استانداری تهران-1375
• طرح برتر در مسابقه طراحی ساختمان جدید وزارت نیرو- 1375
• لوح تقدیر طرح برگزیده اولین جشنوارخ مهندسی ساختمان برای طرح بهسازی و نوسازی میدان کهنه و مسجد جامع عتیق اصفهان- 1375
• لوح تقدیر طرح برگزیده اولین جشنواره مهندسی ساختمان برای طرح موزه ملی آب ایران- 1375
• رتبه اول در مسابقه طراحی ساختمان جدید بانک توسعه صادرات ایران- 1376
• رتبه اول در طرح اتصال مجموعه حرم حضرت رضا (ع) به بافت اطراف- 1377
• طرح برگزیده در مسابقه بین المللی طرح موزه تاریخ کالیفرنیا،فرزنو- 1378
• دریافت نشان معماری ایران(استاد پیرنیا) در اولین دوره- 1379
• طرح برگزیده در مسابقه طرح سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین-آلمان-1379
• کسب مقام دوم جایزه بزرگ معمار 1380 برای اثر مجموعه ورزشی رفسنجان
• طرح برگزیده در مسابقه طرح خانه مولانا تهران-1380
• طرح برگزیده در مسابقه مرکز همکاریهای فن آوریهای ریاست جمهوری تهران- 1380

• لوح تقدیر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حجه الاسلام هاشمی رفسنجانیبرای مجموعه ورزشی رفسنجان – 1380
• لوح تقدیر جامعه مهندسان مشاور ایران، برای شناسایی و معرفی معماری ایران- 1380
• برنده جایزه مهراز- 1381
• انتخاب شده بعنوان پیشکسوت معماری توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور- 1381
• کسب مقام اول جایزه بزرگ معمار 1382 برای اثر کانون وکلای دادگستری مرکز
• رتبه دوم در مسابقه بزرگ طرح مجموعه آتی سنتر- تهران- 1382
• دریافت لقب شهروند افتخاری اصفهان- 1383
• دریافت لوح تقدیر و تندیس از جامعه مهندسان مشاور ایران- 1383
• دریافت نشان درجه یک فرهنگ و هنر از ریاست محترم جمهوری وقت – 1383
• تقدیر نامه افتخار (
HONORABLE MENTION
) بعنوان طرح برگزیده در مسابقه بین المللی طرح ساختمان کنفرانس کشورهای اسلامی در جده- عربستان – 1384
• دریافت نشان معماری ایران از انجمن مفاخر معماری ایران-1385

آثار مهندس میر میران
طرح بدنه شرقی چهارباغ اصفهان - اصفهان - 1989
تاریخ تهیه این طرح سال 1373 و عملکردهای اصلی آن تفریحی- فرهنگی – تجاری، مشتمل بر فضاهای ویژه گذران اوقات فراغت، گالری ها، نمایشگاههای موقت، دفاتر و واحدهای تجاری- بازرگانی و جز آنهاست. محدوده طراحی بخشی از بدنه شرقی چهارباغ اصفهان، حد فاصل بازارچه بلند تا میدان دروازه دولت است. این بدنه به همراه کاخ ها و باغ های صفوی یکی از قطعات اصلی محور فرهنگی – تاریخی اصفهان به شمار می آید .
در طرح پیشنهادی حاضر کالبدی و فضایی چنان در نظر گرفته شده است که اهمیت و ارزش های فضائی و بصری بناهای مهم واقع در مجموعه همچون مدرسه چهارباغ و عمارت هشت بهشت حفظ گردد، حضور تاریخی عمارت خرگاه احیا گردد و ارتباط فضائی ، بصری و عملکردی بین چهارباغ و مجموعه باغ های صفوی برقرار شود .
این طرح برای مسابقه طراحی بخشی از بدنه شرقی چهارباغ عباسی که شهرداری اصفهان برگزار کرد، تهیه شد و در این مسابقه مقام نخست را بدست آورد.


طرح فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران - تهران - 1995
فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران بر طبق برنامه از دو مجموعه اصلی شامل فرهنگستان ها و مجموعه گرد همایی ها و یک بخش تکمیلی که هر دو مجموعه را در بر می گیرد تشکیل شده است و در مجموع 55000 متر مربع زیربنا دارد .
مجموعه فرهنگستانها به طور خلاصه شامل سه فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، علوم و علوم پزشکی است و یک کتابخانه که هر سه اینها را تغذیه می کند .
متمرکز کردن بنا و آزاد گذاشتن هر چه بیشتر اراضی مجموعه، استفاده خلاق از اصول و مبانی و الگوهای تاریخ معماری ایران، وحدت و یکپارچگی بنا، احترام به بستر خاکی،افقی بودن، رعایت زاویه تاریخی در بنا و بالاخره دید کوه دماوند از مهم ترین اصولی است که در طراحی فرهنگستان مد نظر قرار گرفته است. عناصر تشکیل دهنده بنا نیز عبارتند از: ورودی، صفه، حیاط مرکزی، گنبد گردهمایی ها و دیواره فرهنگستان ها. باحضور آزادنه قسمتی از تپه در اراضی طرح روی صفه، ترکیب عناصر طبیعی و مصنوع، زیبایی فضایی بنا را افزایش داده است.
این طرح از میان 18 طرح ارائه شده برای مسابقه طرح بنای فرهنگستان های ایران که وزارت مسکن و شهرسازی برگزار کرد، مقام نخست را به دست آورده است .

طرح توسعه مجموعه حرم مطهر حضرت معصومه (س) - قم - 1999
توسعه مجموعه حرم مطهر حضرت معصومه (س) بر اساس برنامه ارائه شده توسط کارفرما در زمینی به مساحت 19000 متر مربع در ضلع جنوب غربی مجموعه صورت می گیرد. سطح زیربنای مجموعه جدید بالغ بر 27600 متر مربع پیش بینی شده است که عنصر اصلی آن مسجد بزرگی است که مساحت آن 12000 متر مربع می باشد. این طرح توسعه وزارت مسکن و شهرسازی در تابستان سال 1378 به مسابقه گذارده شد و مهندسین مشاور نقش جهان-پارس در این مسابقه شرکت کرد. در طرح ارائه شده توسط این مهندسین مشاوربه سه نکته اصلی اشاره شده است:
1- سازمان فضایی مجموعه جدید و چگونگی اتصال آن به مجموعه موجود حرم
2- خصوصیات معماری مجموعه جدید
3- چکونگی طرح مسجد
اساس نظریه طرح بر آن است که: تنوع شکل ها، رنگ ها، احجام و فضاهای موجود مجموعه حرم مطهر اقتضا می کند برای حفظ و حراست قداست و ارزش معماری مجموعه، در توسعه آن یک معماری آرام، افقی ، کم ارتفاع ویک رنگ به کار گرفته شود و از به کارگیری فرم ها و احجام سنگین و عظیم و خصوصا تقلید فرم ها و احجام مجموعه موجود در توسعه آن جدا احتراز گردد و در توسعه مجموعه بنیان نوعی از معماری گذارده شود که توسعه نوین شهر قم را پایه گذاری میکند .


طرح ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز - تهران - 1995
محوطه موردنظر برای احداث ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز ، قطعه زمینی است در نزدیکی میدان آرژانتین در شهر تهران با ابعاد تقریبی 18*54 (مساحت 972) متر مربع .
هدف از احداث ساختمان کانون وکلا، ایجاد مرکزی برای فعالیت های وکلای دادگستری مرکز و بر همین اساس ، دارای عملکردهای اداری ، آموزشی ، انتضامی ،حرفه ای و جز آن است.
این بنا با استفاده از نماد ترازو به صورت دو حجم متعادل که در یک فضای شفاف معلق هستند، طراحی گردیده و فضای بین این دو حجم یک شکاف نور است که می تواند شاهین ترازو تلقی شود .
آنچه به عنوان ویژگی های کالبدی طرح در نظر گرفته شده است عبارتند از :
- بهره گیری کامل و معمارانه از شکل و ابعاد زمین
- انعطاف پذیری فضاها برای عملکردهای متفاوت
- بهره گیری ازنمادهایی چون ترازو و نور

طرح ساختمان کتابخانه ملی ایران - تهران - 1995
طرح ساختمان کتابخانه ملی ایران راوزارت مسکن و شهرسازی در بهار سال 1374 به مسابقه نهاد که در این مسابقه طرح ارائه شده مهندسین مشاور نقش جهان- پارس مقام دوم را بدست آورد . برخی از ویژگیهای طرح یادشده از این قرار است :
اطن طرح از سه بخش اصلی – مخزن بسته کتاب ها، فضاهای قرائت و پژوهش و یک پوشش شفاف که تمامی فضای کتابخانه را در خود جای می دهد- تشکیل شده است. طرح کوشیده است با الهام از این بیت ناصرخسرو:
"بنگر به به فرشته که دود از سپس دیو چون زرگدازنده که بر قیر چکانیش "
به مفاهیم "دانش" و "نوشتار" (به مثابه ثبت دانش) در فرهنگ ایران نزدیک شود . این تصویر که هجوم روشنایی را به دل تاریکی مطرح می سازد، در طرح کتابخانه به صورت سطح پیچ و تاب دار سیاه براقی است که جسمی طلایی ( مخزن بسته کتاب ها ) به شکل لوح بر آن می نشیند .
لوح در اشکال مختلف خود نماد ثبت اندیشه هاست و در فرهنگ ایران "لوح محفوظ" دربر دارنده سرنوشت کلی هستی از ازل تا به ابد است و از این رو در طرح ارائه شده این فرم برای مخزن بسته کتاب ها در نظر گرفته شده است و قرارگیری آن در زیر پوشش بزرگ کتابخانه ، "محفوظ" بودن آن را تداعی می کند.


طرح کتابخانه ملی ژاپن – کانسای کان - ژاپن - 1996
این طرح در مسابقه بین المللی طراحی کتابخانه ملی ژاپن در شهر در شهر دانشگاهی کانسای در سال 1996 تهیه شده است .
ایده طرح از ترکیب سه شیء با سه هستی متفاوت حاصل شده است که فصل مشترک بین آنها نفس هستی آنهاست . یکی از این سه شیء ، یک "تهی" است که بر اثر تقابل دو شیء دیگر پدید می آید . آن دو شیء دِیگر نیز با هم تضاد دارند :یکی شفاف و نرم است و دیگری تیره و سخت . این دو شیء در حقیقت دو مکعب اند که بر اثر قرارگیری در برابر هم و کشش و مکش دوسویه، از سطح صاف به سطح تابیده (پیچ و تاب خورده) تبدیل شده اند و فضای میان آنها نیز در واقع پیکر آن "تهی" را به وجود آورده است .
از نظر کاربردی، مکعب تیره و سخت که از جنس فولاد است برای مخزن بسته کتاب ها، و مکعب شفاف و نرم که از جنس بلور است برای دیگر فضاهای کتابخانه در نظر گرفته شده است . فضای سوم یا همان تهی که فقط فضا و نور است، نماد خلاقیتی است که بر اثر شکل گیری اندطشه بشری رخ می دهد و جسمیت بخشیدن به آن باید فراتر از عینیت فیزیکی تصور شود.
این طرح در مسابقه مذکور در زمره طرح های برگزیده قرار گرفته و تقدیرنامه افتخار (
HONORABLE MENSTION)دریافت داشته است .


طرح مجموعه ورزشی رفسنجان - رفسنجان - 1994
بافت به هم پیوسته و کویری رفسنجان عناصری مانند حیاط مرکزی، اب انبار و یخچال را در خود جای می دهد . این عناصر معماری سنتی در طول سالیان بر اثر تکرار و تجربه، به فرم هایی تبدیل شده اند که با تغییری در جزئیات آن، در گوشه و کنار بافت دیده می شوند . دستمایه اصلی طرح مجموعه فرهنگی – ورزشی با الهام از کالبد یکی از بناهای شاخص معماری سنتی منطقه در حومه رفسنجان شکل یافته است. این بنا که یکی از یخچال های قدیمی رفسنجان است با تدابیر معماری که شکل و کارکرد نوینی برای آن ایجاد کرده و به شکل حاضر در آمده است .
کالبد مجموعه از دو قسمت متمایز تشکیل شده است : بخش غیر شفاف و بخش شفاف .
بخش غیر شفاف که برگرفته از مخازن گنبدی شکل یخچال است، حجمی به شکل مخروط ناقص دارد و برای سالن ژیمنازیوم پیشنهاد می شود و بخش شفاف که تداعی دیواره بلند یخچال را دارد با پوشش مورب کاملا شفاف خود (شیشه ای که به دیواره تکیه داده است و تعبیر از خط سایه دیوار بر زمین خواهد بود )برای مجموعه استخر و سونا در نظر گرفته شده است، تضاد اژن دو بخش در کالبد بنا از ویژگیهای اصلی معماری آن است. پیوند دهنده این دو بخش دیواره و مخروط، ورودی و فضای اصلی تقسیم مجموعه است .

طرح احیای منطقه تاریخی-فرهنگی شیراز - شیراز - 1993
منطقه تاریخی- فرهنگی شیراز همان شهر قدیم شیراز استو محدوده آن عمدتا بر محدوده این شهر در زمان زندیه انطباق دارد. شهر شیراز از آغاز پیدایش تا دوران معاصر در درون همین محدوده شکل گرفته و تکامل یافته است و از این رو منطقه تاریخی نمادی از تمامی این دوره ها را در خود دارد.
هدف طرح این است که این منطقه بسیار باارزش و کمنظیر شهری احیا گردد، ارزشهای سترگ تاریخی خود را به درستی بازتاب دهد، ارزش های جدیدی بر آن افزوده شود وبه صورت یک منطقه زیستی امروزین و عالی که با شخصیت و هویت ارزشمند تاریخی آن هماهنگ باشد درآید .
بیشترین کوشش برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی ، در جهت بازکردن سیستم بسته این منطقه و گسترش روابط داده-ستانده ای آن با دیگر مناطق شهر شیراز است .
از نظر کالبدی نیز اساس طراحی بر روان بخشی، انسجام و یکپارچگی ستون فقرات این منطقه که در راستای راه ارتباطی شیراز به استخر (اصفهان) قرار داشته می باشد . احیای محوطه باروی قدیمی شهر به عنوان یک حلقه فعال و امروزین شهری، به خصوص در موقعیت دروازه های قدیمی شهر، و بالاخره مرمت ، بهسازی و نوسازی محوطه های مسکونی درون منطقه از نکات عمده طرح به شمار می آید .

طرح احیای منطقه تاریخی تبریز - تبریز - 1995
منطقه تاریخی تبریز محدوده ای است به مساحت 450 هکتارکه هسته قدیمی این شهر با ارزش را در خود دارد . مشکل عمده این بافت، ازدحام و تراکم و اغتشاش شدید عملکردی- فضایی است . بنابراین هدف اصلی طرح تفصیلی، فائق آمدن بر این مشکل از طریق ساماندهی کاربری ها و استقرار فعالیت های متناسب با کیفیت اقتصادی- اجتماعی و کالبدی این منطقه ، به عنوان مرکز تبریز است . این طرح احیای بافت و حفظ و تداوم ارزشهای تاریخی شهر پرهویت تبریز را در دستور کار خود را دارد و می کوشد موقعیت ها و سوابق تاریخی را در قالب عملکردهای امروزین شهری مستقر سازد و هویت تاریخی منطقه را عینیت بخشد .
مبنای اصلی طراحی ، احیای باروی قدیم شهر است که در طرح ارائه شده به عنوان یک حلقه سبز در نظر گرفته شده است که این خود ضمن اشاره به حضور تاریخی بارو ، به طراوت و زیبایی منطقه با ارزش تاریخی تبریز را در خود می گیرد .

مرکز هماهنگیهای فناوریهای ریاست جمهوری - تهران - 2001
تولید "فکر" اصلی ترین ویژگی مرکز هماهنگی های ریاست جمهوری می باشد . این تولید که آغازگر ایده اصلی برنامه و فضاهای ساختمان می باشد ، توسط کارکنان پنج معاونت اصلی آن صورت می گیرد . جداسازی فضای هر معاونت از سایر بخشهای ساختمان و استقلال فضایی آنها نکته ای است که می باید مورد توجه قرار می گیرد . نوع تولید این بخشها ، اهمیت و مجزا بودن هر کدام از سایر فضاها ، آنها را به آخرین طبقات ساختمان که نقطه اتصال آن به زمین همواره به عنوان یکی از دغده های اصلی معماری مطرح بوده است.
نیمه ای از ساختمان در زمین است که بیانگر روئیدن بنا از زمین می باشد . شکافی که در اطراف آن وجود دارد ، این حالت را به ساختمان می بخشد ، از سوی دیگر ، ساختمان ناگهان با آسمان تصادم نمی کند . بلکه در جهت شفاف نمودن خود با استفاده توامان از قابلیتهای مصالح و فرم در آسمان فرود می رود و آن را وارد خود می کند .
بدین ترتیب به خاطر عمیق بودن شکاف در دل ساختمان با آسمان برخورد و با آن سایش پیدا می کند . مانند پنج انگشتی که باز شده و نور را به میان خود می خواند .

طرح بهسازی و نوسازی مجموعه میدان کهنه و مسجد جامع عتیق اصفهان - اصفهان - 1991
مجموعه میدان کهنه و مسجد جامع عتیق به لحاظ ساختار و عملکرد یکی از اصلی ترین و مهم ترین قطعات محور فرهنگی – تاریخی شهر اصفهان به شمار می آید که از نظر قدمت تاریخی ، کهن ترین بخش این محور را در برمی گیرد .هدف طرح، بازگرداندن هویت تاریخی و فرهنگی مجموعه است به نحوی که بتواند ضمن تداوم تاریخی،پاسخگوی نیازهای امروزین شهری و بافت پیرامون خود باشد . مهم ترین اقداماتی که در دستور کار قرار گرفته اند عبارتند از بهسازی عملکردی محوطه های مسکونی پیرامون مجموعه، بهسازی محیط اجتماعی، حفاظت از ارزشهای تاریخی و معماری ، ایجاد سازمان فضایی جدید بر اساس انتظام بخشی فعالیت ها و عملکردهای شهری، تنظیم کاربری ها و آمایش مجدد آنها در فضاهای فاقد عملکرد مفید و بالاخره پیش بینی ساز و کارهای اقتصادی لازم به نحوی که منافع حاصل،ضامن شکوفایی کل مجموعه و محور تاریخی و همچنین شهر اصفهان باشد و امکانات بالقوه را در جهت اهداف بنیادین طرح و ضمانت اجرایی آن به کار گیرد.
گفتنی است که قلب طراحی را احیای میدان کهنه، که میدان اصلی شهر اصفهان در دوره سلجوقی بوده است تشکیل می دهد. در طرح با قطع کردن خیابان عبدالرزاق و انتقال آن به سطح زیرین میدان، حرکات پیاده روی میدان تضمین شده است .

طرح مجتمع مرکزی وزارت نیرو - تهران - 1996
زمین طرح در ضلع غربی وزارت نیرو واقع شده است و ساختمان آن ، معاونت آب و فاضلاب و همچنین بخش وزارتی را در خود جای خواهد داد .
ایده کلی طرح یک سد است که در آن حوزه ستادی به صورت دیواره سد در نظر گرفته شده و در قسمت شمالی دیواره معماری ای افقی واقع شده است که تصور دریاچه را به وجود می آورد . در درون این دریاچه دو مکعب مستطیل کم ارتفاع قرار گرفته اند که مانند دو شیء بزرگ شناورند . یکی از این مکعب ها برای معاونت آب و دیگری برای معاونت فاضلاب در نظر گرفته شده است . فضاهای باقی مانده از دریاچه به فعالیت عمومی مربوط به دو معاونت – مانند فضاهای ورودی، نمایشگاه ها، کتابخانه و جز ان اختصاص می یابد .
در قسمت جنوبی دیواره یک هرم شیشه ای پیش بینی شده است که حالت فوران و ریزش پر انرژی آب پشت سد را دارد . در این هرم شیشه ای علاوه بر ورودی اصلی مجتمع مرکز همایش ها، رستوران و بخش کامپیوتر در نظر گرفته شده است .

طرح مجتمع مسکونی ایل گلی تبریز - تبریز - 1993
زمین این مجتمع مسکونی را در جنوب شرقی شهر تبریز و در شمال غربی باغ ملی ایل بیگی واقع شده است . فاصله مجتمع تا بخش مرکزی تبریز 10 کیلومتر است که با یک بولوار عریض به ان متصل می شود و مساحت آن حدود 62000 متر مربع است . در طراحی این مجموعه مسکونی کوشش شده است که از امکانات متناسب دید و منظر طبیعی و حضور باغ ملی ایل گلی که در مجاورت آن قرار دارد استفاده شود. در این مجتمع مسکونی که تماما به صورت آپارتمانی احداث می شود و احدهای مسکونی یک تاچهار خوابه، مراکز اداری و خدماتی، فروشگاهها و سالن اجتماعات طراحی شده است. الگوی اصلی طراحی مجموعه مبتنی بر استقرار واحدهای مسکونی در اطراف یک فضای باز مرکزی، هم محور با باغ ایل گلی است . این فضای باز به صورت صفه ای در نظر گرفته شده است که در زیر آن مراکز خدماتی و سرویس مجموعه قرار گرفته است و دیدی عالی بر تمامی شهر تبریز را دارد. واحدهای مسکونی به صورت دو نوار ساختمانی و طبقه در اضلاع این فضا قرار گرفته و در میان آنها یک برج پانزده طبقه پیش بینی شده است که دید عالی به شهر تبریز و مجموعه استخر ایل گلی دارد. در دل این برج یک گشادگی وسیع در نظر گرفته شده که دید به تبریز را از روی صفحه امکان پذیر سازد . کل زیربنای این مجموعه 175 هزار هکتار متر مربع است که 72 درصد به مسکونی و بقیه به فضاهای کمکی دیگر از قبیل خدمات،ارتباطات،پارکینگ و جز آن اختصاص یافته است .
طرح موزه مرکز اسناد ریاست جمهوری رفسنجان - رفسنجان - 1994
در نیمه دوم سال 1373 شهرداری تهران با همکاری دفتر نشر معارف اسلامی اقدام به برگزاری مسابقه ای محدود برای طرح موزه مرکز اسناد ریاست جمهوری در مجموعه ای فرهنگی – تجاری در شهر رفسنجان کرد. شرکت کنندگان در این مسابقه عبارت از هفت شرکت مهندسین مشاور نقش جهان- پارس رتبه نخست را از آن خود کرد .
اندیشه اصلی طرح، برگرفته از الگوی معماری یک یخچال قدیمی موجود در رفسنجان است و مشتمل بر یک دیوار طویل و یک فضای مخروط ناقص است. از دیواره به عنوان موزه اسناد و از فضای مخروطی برای سالن های اجتماعات و جز آن استفاده می شود . همجنین یک سطح شیشه ای مورب در ضلع شمالی دیوار در نظر گرفته شده که تداعی کننده سایه یخ زده دیوار است .
طرح موزه ملی آب ایران - تهران - 1995
موزه ملی آب ایران به منظور جمع آوری نگاه داری و نمایش دستاوردهای سرزمین ایران در مورد آب و تامین، توزیع و استفاده از این ماده حیاتی شکل گرفته است . ساختار نمایشی این موزه از چهار بخش تشکیل شده است: تاریخ آب، شناخت آب، کاربردهای آب و زیبایی شناسی آب، محل احداث ساختمان این موزه در پارک طبیعت پردیسان تهران پیش بینی گردیده است .
در طرح بنای موزه کوشش شده است که این بنا خود مفهومی از آب را ارائه کند، آن مفهومی که در فرهنگ سرزمین ایران و تصور مردمان این سرزمین وجود دارد که با درک و برداشت مردمان سرزمین های دیگر از آب متفاوت است . در فرهنگ ایران، آب همواره با خاک همراه است و هم در ترکیب و هم در تضاد با آن معنا می یابد .
"تری" آب، همواره یادآور "خشکی" است.
بر اساس چنین ذهنیتی ایده ترکیب یک خشک و تر که کاملا در شرایط یکسانی با یکدیگر به سر برند، به گونه ای که نتوان آنها را از یکدیگر تفکیک کرد، اساس کار طراحی موزه ملی آب ایران قرار گرفته است .
"من به اغاز زمان نزدیکم آشنا هستم با سرنوشت تر آب، عادت سبز درخت"
طرح ساختمان استانداری تهران - تهران - 1996
طرح ارائه شده برای ساختمان استانداری تهران، ازیک برج و یک ایوان بزرگ با ستون های کشیده و بلند در مقابل آن تشکیل شده است. در این طرح ایوان با تمام ویژگیهایی که در معماری قدیمی ایران دارد به چشم می خورد، با این تفاوت که دیگر نه مختص طبقه اشراف، که در اختیار تمامی مردم است و برای وارد شدن به ساختمان استانداری باید از زیر آن عبور کرد. این ایوان ضمن با شکوه تر کردن ساختمان ، موجب پیوند آن با فضای اطراف می گردد و سنگینی بنا و ارتفاع برج را متعادل می سازد .
برج از سه قسمت تشکیل شده است : دو مکعب نسبتا بسته با شیارهای باریک نور و یک فضای شفاف در میان آنها که به ترکیب حجمی بنای شمس الاماره – به عنوان شاخص ترین بنای حکومتی تاریخ تهران – شباهت دارد .
حوزه استاندار در فضای افقی پوشش ایوان قرار داده شده و معاونت ها در برجها استقرار یافته و مراکز عمومی مانند سالن اجتماعات، نمازخانه، رستوران، کتابخانه، نمایشگاه و غیره در طبقه ورودی از ایوان و طبقات زیر آن استقرار یافته اند .
افزون بر اینها مجموعه بنا دارای تقارنی محوری است و این امر وقار خاصی به بنا می دهد، که از ساختمان حکومتی مهمی چون استانداری نیز همین انتظار می رود .


ساختمان مرکزی صنعت نفت ایران - تهران - 1998
نفت مهم ترین منبع انرژی جهان که به همراه گاز بزرگترین ذخیره طبیعی ایران را تشکیل می دهند با زندگی و تاریخ معاصر این سرزمین پیوندی جدایی ناپذیر دارند . لذا در طراحی ساختمان صنعت نفت باید این حقیقت را در نظر داشت .
قدرت عظیم دیگری در میان است خورشید که همیشه مقتدرانه بر این سرزمین می تابد .
بنا نه تنها بایستی به عملکرد درونی خود پاسخ گوید بلکه می بایست بیانگر حقیقت موضوع آن ( ساختمان صنعت نفت ) بوده و ماهیت زمین را متجلی نماید . توده ساختمان به سمت شرق زمین رانده شده است و به صورت یک خط مورب از جنوب شرق به شمال غرب ، زمین را به دو بخش پر و خالی تقسیم کرده است . این نحوه تقسیم بندی زمانی که در ترکیب با تپه سبز غربی دیده شود یک دره پدید می آورد که اشاره عمیقی است به ماهیت دره ای بودن زمین .
بخش خالی زمین را یک حجم افقی که از سطح زمین به پایین است در توده ساختمانی شرقی امتداد می یابد پر می کند . تظاهر آن در بیرون به صورت یک سطح وسیع صیقلی است – سنگ گرانیت مشکی که روی آن لایه کم عمقی از آب قرار دارد – این حجم سیاه سمبل دریای نفت است که در زیرزمین قرار دارد و می توانیم آنرا
HUMAN BOX بنامیم

جسورانه ترین قسمت فضایی مجموعه یک سطح شیشه ای عمودی بسیار بزرگ است که از چند سطح شکسته تشکیل شده و در ضلع غربی توده ساختمانی قرار گرفته است . این سطح شیشه ای در قسمت شکاف HUMAN BOX به درون آن فرو می رود . دیوار شیشه ای سمبل خورشید است و از نظر تکنیکی به طریقی طراحی شده تا بتواند حداکثر جذب و ذخیره انرژی خورشید را داشته باشد . در عین حال چون آینه بسیار بزرگی در مقابل تپه سبز غربی کشیده شده . تپه و سطح صیقلی HUMAN BOX را در خود منعکس کرده زیبایی آنها را دو برابر می کند .

سر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در فرانکفورت - آلمان - 2000
بنای سر کنسولگری از ورای یک دیوار بلند شیشه ای رویت می شود، این نحوه حضور بنا انعکاس روح فرهنگ و معماری خیال انگیز ایران است . موقعیت زمین ، خیابان و پارک این فکر را پیش آوردکه فضای خیابان شمالی و پارک جنوبی را به عنوان دو فضای عمومی شهری به یکدیگر متصل سازدو از درون بنای سرکنسولگری عبور نماید این فضا را گالری ایران نامیدیم ، که در آن رفت و آمد افراد زیاد است. این فضا بتای سر کنسولگری را به دو بخش اصلی : یکی برای فعالیتهای ساده روزمره و دیگری برای فعالیتهای رسمی و دیپلماتیک سر کنسولگری تقسیم می کند . حجمی سنگی فضاهای مربوط به دو بخش سر کنسولگری را شکل می دهد و با اتصالی که این دو حجم در طبقه اول از روی گالری دارند، وحدت و یکپارچگی این دو فراهم می شود .یک سقف شفاف شیشه ای سطح پارک را به لبه بالای دیوار شیشه ای متصل می کند و با نرمی موجب یکی شدنفضای سر کنسولگری و پارک می گردد . این سقف شیشه ای بخش اصلی سر کنسولگری را پوشش می دهد . نوار عریض و کم عمقی از آب در طول جنوبی ساختمان سر کنسولگری عبور می کند که ضمن لطیف کردن فضای سر کنسولگری موجب انعکاس زیبایی احجام آن می گردد و ضمنا ارتباط ساختمان سر کنسولگری را با بخش دیگری از پارک تامین می نماید . در مجموع ساختمان سرکنسولگری سبک و شفاف ، شکل گرفته از احجام آزاد و معلق سنگی و سطوح بزرگ شیشه ای است و فضایی رویایی و خیال انگیز را پدید می آورد . با طبیعت اطراف خود به خوبی یکی شده ضمن آنکه از بالاترین سطح فناوری در آن بهره گرفته شده است .

سفارت جمهوری اسلامی ایران در بانکوک - 1999
ساختمان با الهام از معماری ایران به صورت یک کوشک درون یک باغ سازماندهی شده است . علاوه بر آن در کنار خیابان یک عمارت باریک نیز قرار داده شده که یادآور عمارت های ورودی باغ های ایرانی است. یک محور اصلی (آب نما) عمارت ورودی و عمارت اصلی را به یکدیگر متصل می کند که استخوانبندی مجموعه سفارت را تشکیل می دهد .
ایده فضایی طرح ، کاهش ماده و افزایش فضاست . که این امر جوهره اصلی معماری ایران را از گذشته تا به امروز شکل داده است . بر این اساس سعی شده است تا در طرح فضای درونی توسعه یافته . به گونه ای که از جرم ساختمان کاسته و فضایی شناور و شفاف جای آن را اشغال کند. این توسعه فضا به صورتی است که حتی پوسته خارجی ساختمان اصلی را نیز تحت تاثیر قرار داده و با شکافته شدن پوسته گسترش این فضا وضوح بیشتری پیدا می کند و فضای درونی را در تداوم با فضای بیرون قرار می گیرد .
هم چنین با استفاده از عناصری چون آینه ، شیشه ، آب ، و نور در فضای درونی سعی شده تا فضا کیفیت بی مرزی و لا مکانی را القا کند .


طرح شهر جدید بهارستان - تهران - 1993
این شهر در 20 کیلومتری جنوب شرقی اصفهان در امتداد جاده اصفهان به شیراز در شمال کوههای لاشتر واقع شده است. شهر جدید بهارستان یکی دیگر از شهرهای جدید منطقه اصفهان بر اساس طرح جامع مصوب منطقه است و به مظور جذب و اسکان سرریز جمعیت شهر اصفهان (در مکانی غیر از شهر اصفهان) ایجاد شده است. این شهر جدید در افق طرح (سال 1395) جمعیتی معادل 320 هزار نفر را در خود جای خواهد داد و سطحی حدود 3000 هکتار خواهد داشت.
طرح جامع این شهر در سال 1372 به تصویب رسیده، عملیات اجرایی آن از سال 1368 آغاز گردیده و در حال حاضر بالغ بر 30000 نفر جمعیت در آن ساکن شده است .
در طراحی شهر جدید بهارستان از اصول و مبانی شهرسازی شهرهای تاریخی ایران، ضمن تکامل اندامواره ای (ارگانیک) این اصول و مبانی امروزین کردن آنها، بهره گرفته شده است .

طرح شهر جدید پولادشهر - اصفهان - 1994
پولادشهر به دنبال تاسیس کارخانه ذوب آهن اصفهان در سال 1347 به منظور اسکان کارکنان این صنعت پی ریزی شد. پس از تهیه و تصویب طرح جامع منطقه اصفهان در سال 1365 در قالب پیش بینی های این طرح ، عملکرد پولادشهر تغییر کرد و به عنوان یکی از شهرهای جدید منطقه برای جذب و اسکان جمعیت اضافه شونده به منطقه اصفهان و ناحیه شهری – صنعتی پولاد واقع در بخش غربی منطقه در نظر گرفته شد .
این شهر جدید که در 35 کیلومتری غرب اصفهان واقع گردیده و در زمان حاضر جمعیتی در حدود 4000 نفر دارد ، برای اسکان جمعیت تا مرز 500هزار نفر هدف گیر ی شده است و در آینده به عنوان شهر دوم منطقه اصفهان عمل خواهد کرد. سطح پیش بینی شده برای پولادشهر حدود 6000 هکتاراست.
طرح جامع جدید این شهر در سال 1373 به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است .

طرح جامع (راهبردی) خرمشهر - خوزستان - 1990
کار تهیه مرحله اول طرح تجدید بنای خرمشهر با عنوان طرح جامع (راهبردی) خرمشهر در چارچوب شرح خدمات ویژه، از فروردین 1369 آغاز شد و در اوخر مردادماه همان سال پایان یافت . طرح مرحله اول در مهرماه 1369 به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید . این طرح احیای یادمان های شهر و قراردادن یادمان های جنگ در استخوان بندی کالبدی شهر را مدنظر قرار داده است و بازسازی آن را مجالی برای برطرف ساختن نقاط ضعف کالبدی پیش از جنگ می شناسد.
جمعیت پیش بینی شده شهر در کوتاه مدت 4000 نفر، میان مدت 10000 نفر، دوره طرح (تا سال 1380) 22000 نفر و بلندمدت (تا سال 1390) 34000 نفر است .

طرح جامع شهر اصفهان - اصفهان - 1991
پس از پیروزی انقلاب اسلامیایران در طرح جامع پیشین شهر اصفهان تجدیدنظر بنیانی به عمل آمد و طرحی به نام "طرح تجدیدنظر در طرح جامع اصفهان "تهطه گردید . این طرح که در اداره کل مسکن و شهرسازی استان اصفهان به دست آقای مهندس سید هادی میرمیران مدیرعامل فعلی مهندسین مشاور نقش جهان-پارس به عنوان مدیر طرح و با همکاری واحد شهرسازی و معماری آن اداره کل تهیه شده است،در سال 1367 به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید و در سال 1370 به "طرح جامع اصفهان " تغییر نام یافت .
اساس این طرح بر عدم گسترش شهر اصفهان، کنترل تمرکز جمعیتی و خدماتی در این شهر ، حفظ ظرافت و ساختار قدیمی شهر اصفهان و همچنین حفظ اراضی کشاورزی اطراف آن بوده است.

[ پنج‌شنبه 12 بهمن‌ماه سال 1391 ] [ 08:36 ب.ظ ] [ محدثه نصرتی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 173475